Στο CASE-ACCESS λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα εισαγωγής υποψηφίων σε Βρετανικές Ιατρικές και Οδοντιατρικές σχολές.

Με το πρόγραμμα αυτό προσφέρουμε:

  • Εξειδικευμένη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση στα A-Level Chemistry, Biology, Physics για τις εξετάσεις G.C.E. που διεξάγονται στο CASE (CIE Examination Cente GR117).
  • Εξειδικευμένη σύνταξη της αίτησης UCAS που υποβάλλεται στα πανεπιστήμια. Ειδικά για τα τμήματα Ιατρικής –Οδοντιατρικής οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής 4 Πανεπιστημίων και όχι 5 όπως συμβαίνει με όλες τις άλλες ειδικότητες.
  • Αλληλογραφία, σύνταξη και αποστολή συστατικών επιστολών απαραίτητων για την ενίσχυση της αίτησης και ως εκ τούτου την επιτυχή της κατάληξη.
  • Τακτικές εβδομαδιαίες ώρες εξάσκησης σε θέματα περασμένων εξετάσεων (past papers tutorials).
  • Τακτικές εβδομαδιαίες ώρες επιβλεπόμενης μελέτης (supervised study).
  • Ειδική προετοιμασία για τη συνέντευξη (interview) που όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν στα Πανεπιστήμια Ιατρικής-Οδοντιατρικής της επιλογής τους. Η επιτυχία στη συνέντευξη αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετέπειτα ακαδημαϊκή προσφορά (offer) στους υποψηφίους.